Privacy policy

Informacje ogólne
1. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszego serwisu internetowego www.fabres.pl.
2. Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych rozwiązań służących zabezpieczeniu danych użytkowników.
3. Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności.
4. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego serwisu internetowego. Zwracamy uwagę, że w przypadku przejścia do innej strony internetowej za pomocą odnośnika, który może zostać zawarty w naszym serwisie, będzie na niej obowiązywała inna polityka prywatności i cookies. Zalecamy zapoznanie się z ich treścią.
5. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany te nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników naszego serwisu internetowego.
6. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fabres sp. z o.o. z siedzibą 61-129 Poznań, ul. Stanisława Małachowskiego 10.
7. Możecie się Państwo z nami kontaktować listownie, na adres naszego biura lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego (contact us) na naszej stronie www.
8. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, której praca polega na kontrolowaniu i doskonaleniu naszego systemu ochrony danych. Inspektor Ochrony Danych (dalej nazywany IOD) pełni również rolę punktu kontaktowego dla Państwa. Sugerowaną formą kontaktu jest przesłanie wiadomości e-mail na adres iod@fabres.pl 

Ochrona danych osobowych
1. W związku z funkcjonowaniem naszego serwisu internetowego zbierane i przetwarzane są następujące rodzaje danych osobowych użytkowników serwisu:
1. Adres e-mail, imię i nazwisko oraz treść zapytania osób korzystających z naszego formularza kontaktowego (contact us);
2. Identyfikator nadawany osobie odwiedzającej (ID) oraz powiązane z nim informacje statystyczne, o odwiedzinach na naszej stronie oraz aktywności podjętej w czasie tych odwiedzin;
3. Informacje o fakcie odwiedzenia naszej strony oraz o tym, jak użytkownik trafił na naszą stronę, procesowane z wykorzystaniem technologii cookies, a służące do celów statystycznych.
2. Dane osobowe zbierane od użytkowników, którzy skorzystali z formularza kontaktowego, stosowane są przez nas do opracowania i przesłania odpowiedzi na to zapytanie. W przypadku, w którym udzielenie jednoznacznej i wyczerpującej odpowiedzi na przesłane nam zapytanie wymaga pozyskania przez nas szerszych informacji, podejmujemy próbę kontaktu zmierzającego do zgromadzenia potrzebnej wiedzy.
3. Jeżeli kontakt przez formularz lub chat dotyczy problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem naszego serwisu, dane przetwarzane są w celu rozwiązania tego problemu technicznego lub też przekazania instrukcji postępowania z serwisem i jego funkcjonalnościami.
4. W sąsiedztwie formularza kontaktowego zlokalizowane jest również pole, które umożliwia wyrażenie zgody na przesyłanie powiadomień o charakterze marketingowym. W przypadku wyrażenia tej zgody, dane podane w formularzu kontaktowym posłużą również do przesyłania zaproszeń do współpracy oraz powiadamiania o ofercie i aktywności Fabres.
5. nformacje o aktywności osób odwiedzających naszą stronę docierają do nas w postaci zagregowanej (a więc statystycznej – nie mamy możliwości dokonania analizy zachowań jakiejkolwiek konkretnej osoby). Służą one do badania czytelności strony i zawartych w niej treści, monitorowaniu, jak użytkownicy nawigują po stronie oraz które treści są dla nich atrakcyjne. Działania te prowadzimy w celu zrozumienia potrzeb naszych użytkowników oraz podnoszenia walorów komunikacyjnych, edukacyjnych i użytkownych naszej strony.
6. Zbierane przez nas dane osobowe są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:
1. Przepisy o ochronie danych uprawniają nas do pracy na danych osobowych na żądanie osoby, która potencjalnie chce wejść z nami w relację umowną, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia zawarcia takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przesłanie zapytania ofertowego przez formularz kontaktowy odczytujemy jako wolę zawarcia umowy, a zgromadzenie informacji potrzebnych do opracowania i przedstawienia oferty uważamy za działania niezbędne przed zawarciem takiej umowy.
2. Obsługę zapytań o funkcjonalności serwisu oraz zgłoszeń ewentualnych problemów technicznych, kierowanych do nas przez formularz kontaktowych uważamy za swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Wysyłanie treści marketingowych w formie personalizowanych wiadomości e-mail oraz związane z nim przetwarzanie danych osobowych oparte jest na dobrowolnej zgodzie, którą można wycofać w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Dane gromadzone z wykorzystaniem technologii cookies, służące prowadzeniu analiz zachowań na naszej stronie przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody, którą można wycofać w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 173 ust. 2 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne).
7. Dane osobowe, wykorzystywane w oparciu o technologię cookies, a służące do prowadzenia analiz zachowań na naszej stronie, przesyłane są do wiodącego dostawcy usług analitycznych. W celu ochrony Państwa prywatności, dane te są anonimizowane tzw. „w locie”. Docierają one do podmiotu prowadzącego dla nas analizy bez Państwa adresu IP oraz ze sztucznie wprowadzonym „szumem” (drobnymi zmianami wprowadzonymi losowo do zapisu Państwa zachowań).
8. Poza powyższym, dane osobowe nie są udostępniane. Odstępstwem od tej zasady może być sytuacja, w której o dostęp do nich wystąpi podmiot posiadający takie uprawnienia na mocy przepisów prawa (np. sąd, policja, prokuratura).
9. Przy przetwarzaniu danych administrator wspiera się podwykonawcami, którzy świadczą usługi w zakresie poczty elektronicznej, budowania i utrzymania strony www, hostingu danych oraz analizy danych.
10. Dane osobowe zebrane w związku z obsługą zapytań ofertowych nadsyłanych z formularza przechowywane są przez nas przez okres 3 miesięcy. Dane służące do badania aktywności użytkowników na naszej stronie są niezwłocznie anonimizowane.
11. Dane przetwarzane z zastosowaniem technologii cookies procesowane są przez czas wskazany w tabelarycznym zestawieniu dostępnym w naszej polityce cookies.
12. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.
13. Ponadto, w zakresie danych procesowanych z wykorzystaniem technologii cookies, oraz dla celów marketingowych, użytkownikom przysługuje również prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Zarządzania zgodami dokonuje się przez narzędzie zawarte w naszej polityce cookies.
14. Wycofania zgody marketingowej można dokonać przez kontakt z administratorem lub IOD, z adresu e-mail wskazanego przy zapisie na newsletter.
15. Osobom, których dane gromadzimy przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
16. Osoby, których dane przetwarzamy, mają także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli dojdą do wniosku, że nasza praktyka narusza przepisy prawa.
17. Zaznaczamy, że powyższe uprawnienia dotyczą wyłącznie danych, które można powiązać z osobą wnioskującą. Prawa te nie znajdują zastosowania do anonimowych informacji statystycznych (art. 11 ust. 2 RODO).
18. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy, a osoba której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania. Podanie zbieranych danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencjami niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z formularza kontaktowego oraz ograniczenie naszych możliwości analizy zachowań na naszej stronie i prowadzenia marketingu.
19. Działania automatyczne, które realizujemy z wykorzystaniem informacji na temat użytkowników nie pociągają za sobą skutku prawnego ani w podobny sposób istotnego. Nie profilujemy naszych użytkowników.