Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo!

Poniżej znajduje się informacja o Państwa danych osobowych. Prosimy o uważną lekturę.

 

Praca na Państwa danych osobowych jest niezbędna do uwzględnienia Państwa kandydatury. Opiera się ona na dwóch podstawach prawnych. Podstawowe informacje (wymienione szczegółowo poniżej) są wykorzystywane ze względu na obowiązek prawny. Ich zakres określają wprost przepisy prawa – Kodeks Pracy. Dane te są wystarczające dla nas do przeprowadzenia naboru. Możecie Państwo jednak przekazać więcej informacji, jeżeli wyrażacie taką wolę – będą to dane dodatkowe. Jeżeli Państwa CV zawiera tzw. dodatkowe dane, skorzystamy z nich na podstawie Państwa zgody. W każdej chwili możecie Państwo wycofać tą zgodę. Wycofanie zgody nie oznacza rezygnacji z ubiegania się o pracę. W przypadku wycofania zgody, przestaniemy analizować dodatkowe dane zawarte w Państwa CV.

 

Zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych można wyrazić poprzez zaznaczenie pola wyboru w sąsiedztwie poniższej klauzuli:

 

Zgadzam się na zbieranie i wykorzystywanie informacji o mnie w celu uwzględnienia mojej kandydatury w procesie rekrutacji. Zgoda ta dotyczy danych zawartych w moim CV oraz przedstawionych w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, a nie wymaganych przepisami prawa. Jest ona wyrażana na rzecz Fabres sp. z o.o. z siedzibą 61-129 Poznań, ul. Stanisława Małachowskiego 10.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fabres sp. z o.o. z siedzibą 61-129 Poznań, ul. Stanisława Małachowskiego 10.
2. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych możecie się Państwo kontaktować pocztą elektroniczną na adres iod@fabres.pl.
3. Informacje na Państwa temat posłużą nam do weryfikacji Państwa kandydatury, umówienia spotkania i oceny Państwa kompetencji przedstawionych w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Zawiadamiamy również, że naszym klientom przysługuje prawo oceny kwalifikacji osób uczestniczących w projektach realizowanych na ich rzecz. Możliwość Państwa udziału w tych projektach jest krytycznym czynnikiem wpływającym na zasadność uwzględnienia Państwa kandydatury w procesie rekrutacji. Z tego względu Państwa dane w niezbędnym zakresie (gdy to tylko możliwe, anonimowe) zostaną udostępnione wybranym klientom. Podstawą realizacji tej operacji jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na potrzebie zawierania umów wyłącznie z takimi pracownikami, których może on włączyć w realizowane przez siebie projekty.
5.Okolicznością, która uzasadnia stosowanie informacji na Państwa temat, jest konieczność podjęcia tych działań w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, który na nas ciąży (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Obowiązek ten nakłada na nas Kodeks Pracy, w art. 22¹ § 1. Wymagane przez prawo jest stosowanie następujących danych:

1. imię (imiona) i nazwisko;
2. data urodzenia;
3. dane kontaktowe wskazane przez Państwa w CV;
4. wykształcenie;
5. kwalifikacje zawodowe;
6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

6. Jeżeli Państwa CV zawiera dodatkowe dane, podstawą ich stosowania jest Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku informacji o niepełnosprawności, również art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
7. Zgodę tą wyrażacie Państwo poprzez podjęcie działania polegającego na zaznaczeniu pola wyboru w sąsiedztwie klauzuli zgody.
8. Zgodę tą można wycofać w dowolnym momencie pisząc e-mail na adres  rodo@espago.com
9. W celu zapewnienia, że szybko usuniemy dodatkowe dane zawarte w Państwa CV, w przypadku wycofania Państwa zgody, bardzo prosimy o takie skomponowanie CV, aby te dane były oddzielone od danych wymaganych.
10. Zawiadamiamy również, że Państwa dane osobowe będą przekazywane (udostępniane) klientom Fabres z uwagi na fakt, że podmioty te czynnie uczestniczą w procesie rekrutacji. Akceptacja Państwa kandydatury ze strony naszych klientów stanowi gwarant, że w przypadku nawiązania z Państwem współpracy, będziemy mogli włączyć Państwa do zespołu realizującego projekty na rzecz tych klientów. Podstawą prawną tego przekazania danych jest tzw. prawnie uzasadniony interes Fabres (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a konkretnie, niezbędność do ustalenia, czy będziecie Państwo mogli świadczyć usługi na rzecz określonego klienta lub klientów.
11. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres gromadzenia i selekcjonowania CV, a następnie przez okres potrzebny na umówienie rozmów kwalifikacyjnych i ich przeprowadzenie. Nie będzie to czas dłuższy niż trzy miesiące. Następnie przewidujemy przechowywać Państwa dane do momentu zakończenia okresu próbnego zwycięzcy rekrutacji ponieważ w przypadku rezygnacji tej osoby z przedłużenia umowy, będą nam niezbędne dane pozostałych kandydatów. Całkowity okres przechowywania Państwa danych osobowych nie przekroczy sześciu miesięcy.
12. W przypadku przesłania aplikacji w trybie “apply for future consideration” (a więc na poczet przyszłych rekrutacji), ramy czasowe, o których mowa powyżej, będą liczone od momentu rozpoczęcia naboru dotyczącego interesującego Państwa stanowiska.
13. Jeżeli okres oczekiwania Państwa CV miałby przekroczyć 12 miesięcy, pozwolimy sobie nawiązać z Państwem kontakt w celu potwierdzenia woli udziału w rekrutacji, jak również, w celu ewentualnej aktualizacji dotyczących Państwa danych.
14. Administrator, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, wspiera się usługami firm zewnętrznych – portali, na których publikowane jest ogłoszenie, platform do gromadzenia i zarządzania CV i dostawcy poczty elektronicznej.
15. Zawiadamiamy również, że w przypadku zawarcia współpracy, na Państwa danych osobowych pracować będzie również współpracujące z nami biuro rachunkowe.
16. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania gdyby okazały się niekompletne, nieaktualne lub błędne, prawo do wezwania Administratora do usunięcia Państwa danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
17. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
18. Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
19. Podanie przez Państwa danych podstawowych (wymienionych powyżej, w ustępie 5) jest wymagane. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość uwzględnienia Państwa kandydatury w procesie rekrutacji.
20. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i służy ułatwieniu nam przeprowadzenia selekcji.
21. Państwa dane nie posłużą do profilowania (rekrutacja nie jest zautomatyzowana).